[THÔNG BÁO] XÓA DỮ LIỆU CÁC NHÂN VẬT KHÔNG ĐĂNG NHẬP TRONG 6 THÁNG VÀO NGÀY 10/11/2021

Kha xin thông báo, để tối ưu dữ liệu nhân vật và server BQT sẽ tiến thành tiếp tục 1 đợt xóa các nhân vật không đăng nhập vào game trong vòng 6 tháng từ ngày 01/05/2021.

Thời gian tiến hành bảo trì xóa dữ liệu nhân vật : VÀO NGÀY 10/11/2021.

Sau ngày 10/11/2021 các nhân vật không có đăng nhập từ ngày 01/05/2021 sẽ bị mất dữ liệu, Các nhẫn giả nhớ chú ý vấn đề này.

Game